Risikovurderinger

Risikovurdering - turer og aktiviteter

DNT Lillehammer stiller krav om at turledere på fellesturer skal foreta risikovurdering før turen. Skriftlig risikovurdering er obligatorisk på overnattingsturer, helgeturer og på arrangementer. Helst skal slik risikovurdering foretas i Sherpa. Alternativt kan et enkelt skjema i word benyttes. Aktiviteter for barn og unge skal alltid risikovurderes.

For enkle nærturer som formiddagsturer og kveldsturer, har DNT Lillehammer ikke krav om skriftlig risikovurdering. Turleder bør likevel tenke gjennom eventuelle faremomenter og hva som kan gjøres for å unngå eller minimere disse før turen.

I en risikovurdering er det noen spørsmål som kan stilles for å analysere relevante momenter. Dersom både sannsynlighet og konsekvens av en hendelse er liten, er risikoen lav. Hvis for eksempel sannsynligheten er liten, men konsekvensen middels eller stor, må turleder/ aktivitetsleder beskrive avbøtende tiltak som kan forhindre eller redusere risikoen.

Eksempel:

Hva kan skje? Stor eller liten sannsynlighetfor at dette skjer? Stor eller liten konsekvens hvis dette skjer? Hva kan gjøres for å hindre at dette skjer, eventuelt minimere risiko?
Flomstor elv, vanskelig å krysse. Stor Stor Legge om ruta; gå en omveg.

DNT Lillehammer har innført risikovurdering på dugnader

Risikovurdering i Sherpa er bare mulig når dugnaden er lagt inn som et arrangement i aktivitetskalenderen. Skriftlig risikovurdering for dugnader må normalt beskrives i et word-dokument ut fra den metodikken som er vist nedenfor. Dugnader som innebærer komplisert eller farefullt arbeid, må risikovurderes skriftlig. Enkle dugnader, som kan sammenliknes med nærturer, trenger ikke skriftlig risikovurdering. Dugnadsleder bør likevel tenke gjennom eventuelle faremomenter og hva som kan gjøres for å unngå eller minimere disse før dugnaden.

Eksempel:

Hva kan skje? Stor eller liten sannsynlighet for at dette skjer? Stor eller liten konsekvens hvis dette skjer? Hva kan gjøres for å hindre at dette skjer, eventuelt for å minimere risiko?
Kuttskade under arbeid med motorsag. Liten Stor Bruke verneutstyr. Ikke bruke motorsag alene. Ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig.

Foreløpig tekst pr juni 2020.  Rutiner for risikovurdering er en del av beredskapsplanleggingen for DNT Lillehammer.