Vedtekter for DNT Lillehammer 

(Vedtatt på det ordinære årsmøte 28.10.1946 med senere endringer på årsmøter 07.12.1972, 08.12.1988,01.12.94, 24.02.99, 24.02.00, 22.02.01 og 05.03.14).

§ 1 DNT Lillehammer er en selvstendig lokalforening tilsluttet Den Norske Turistforening, DNT. Foreningen har til formål å fremme et enkelt, aktivt, naturvennlig og sikkert friluftsliv. For å nå dette mål skal foreningen:

1. Arbeide for et godt og sikkert sti- og løypenett,

2. Drive turisthytter for å sikre ferdselen i DNT Lillehammers/DNTs sti- og løypenett,

3. Arrangere turer for medlemmer og ikke-medlemmer,

4. Legge til rette for friluftsliv for barnefamilier og ungdom,

5. Arbeide for økt bruk av nærområdene,

6. Bidra til vern av naturområder,

7. Spre opplysninger til hjelp for friluftslivet blant annet ved å utarbeide rutebeskrivelser og turforslag,

8. Arrangere informasjonsmøter og kurs,

9. Samarbeide med andre lokale foreninger og DNT.

§ 2 Foreningens interesser ivaretas av et styre bestående av styreleder, 4 styremedlemmer medlemmer og ett varamedlem. I tillegg velges leder av de til enhver tid eksisterende komiteer, dvs. Turkomiteen, Hyttekomiteen, Sti- og løypekomiteen, Barnas Turlag, DNT ung samt Fjellsportgruppa inn som fullverdige medlemmer av DNT Lillehammers styre. Komiteleder skal ha et varamedlem fra egen komite. Styrets leder og de øvrige styremedlemmer og varamedlem velges på det ordinære årsmøtet. Lederen velges for ett år. De øvrige styremedlemmer samt varamedlemmet velges for to år. Styret konstituerer seg selv på første styremøte. Leder av hver av komiteene trer inn i styret umiddelbart etter at komiteene har konstituert seg selv.

Årsmøtet velger i tillegg medlemmer av DNT Lillehammers komiteer, for 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.  Vedtak som fattes må ha alminnelig flertall.

§ 3 Årsmøtet holdes før 1.mars det påfølgende år etter minst 8 dagers forutgående kunngjøring i lokalpressen. Styrets årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett, samt innkomne saker skal behandles på årsmøtet. Alle forslag som skal behandles på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 4 uker før årsmøtet. Forslagene gjøres kjent i forbindelse med kunngjøringen av årsmøtet. Forslag må ha absolutt flertall for å bli vedtatt. Forslag til lovendring og forslag om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Vedtak om oppløsning må behandles på to påfølgende årsmøter for å være gyldig.

§ 4 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 5% av medlemmene skriftlig forlanger det. Det innkalles på samme måte som til det ordinære årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på slikt møte, må være innkommet til styret minst åtte dager før innkallingen til møtet.

§ 5 Med mindre årsmøtet bestemmer noe annet, skal medlemskontingenten være lik den kontingent som til enhver tid gjelder for personlige medlemmer i DNT. Den delen som tilfaller DNT for Fjell og Vidde, årbok, medlemsregister og hyttekontingent, beregnes hvert år av DNT.  I tilfelle årsmøtet vil endre størrelsen på kontingenten som tilfaller DNT Lillehammer, må dette gjøres ett år før endringene skal tre i kraft.  Kontingenten forfaller i desember for kommende år. Medlemskort må vises for at medlemsrettigheter skal oppnås.

§ 6 Personer som har gjort en særskilt stor innsats for foreningen, kan av styret utnevnes til æresmedlemmer. Vedtaket må være enstemmig av et fulltallig styre. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 7 Blir foreningen vedtatt oppløst, tilfaller eiendelene Den Norske Turistforening, som tar vare på midlene inntil en ny forening med samme formål er startet.